Autocad error aborting
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0020 Exception at 8f8101h.
Xin mọi người giúp đỡ. Khi mở file cad thì không thể mở được. Phải bật cad trước mới mở được file qua phần open của cad được mở.